ALGEMENE VOORWAARDEN

Art. 1: De rechtsverhouding tussen Aginco, met maatschappelijke zetel te 9052, Gent-Zwijnaarde, Rijvisschestraat 124, KBO-nummer 500.750.226 RPR Veurne (hierna 'Aginco' genoemd) en de klant, wordt beheerst door onderhavige algemene voorwaarden, de specifieke voorwaarden (licentievoorwaarden), de bestelbon, de facturen en de eventuele bijzondere voorwaarden (hierna gezamenlijk aangeduid als 'de Overeenkomst'). De Overeenkomst heeft voorrang op de algemene en/of andere voorwaarden van de klant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden. Afwijkingen ten opzichte van de Overeenkomst zijn slechts mogelijk na voorafgaande en schriftelijke toestemming van Aginco. Aginco behoudt zich het recht voor om de bepalingen van de Overeenkomst te wijzigen. Commerciële documenten en aanbiedingen van Aginco scheppen geen verbintenissen in hoofde van Aginco.  De Overeenkomst komt pas tot stand na schriftelijke of elektronische bevestiging van de bestelling van de klant door Aginco.

Art. 2: Door het plaatsen van een bestelling voor een Product (softwareapplicatie, -tool, website, communicatieplatform, enz.)  aanvaardt de klant de toepasselijkheid van onderhavige algemene voorwaarden en in het bijzonder de toepasselijkheid van artikel 1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn mutatis mutandis eveneens van toepassing op de diensten die door Aginco worden aangeboden.

Art. 3: De facturatie gebeurt elektronisch. Door de aanvaarding van deze algemene voorwaarden, aanvaardt de klant het gebruik van een elektronische factuur. De elektronische factuur zal het enige, originele exemplaar van de factuur vormen, en zal de wettelijke betekenis en draagwijdte van de factuur hebben. De facturen worden per e-mail verzonden naar het e-mailadres dat de klant opgeeft. De klant dient er zelf zorg voor te dragen dat dit e-mailadres alleen toegankelijk is voor personen die kennis mogen nemen van deze gegevens.

De ontvangst of in voorkomend geval, de raadpleging van de elektronische facturen is afhankelijk van bepaalde technische vereisten ten aanzien van de computer en verbinding met het internet van de klant.  De klant kan kennisnemen van deze technische voorwaarden die van tijd tot tijd kunnen wijzigen. De klant is verantwoordelijk voor de naleving van deze vereisten en voor het gebruik van zijn hard- en software.

Art. 4: Behoudens andersluidend beding, zijn alle facturen betaalbaar binnen de 20 kalenderdagen na de uitgiftedatum van de factuur op de maatschappelijke zetel van Aginco. Het bedrag van elke factuur dat niet volledig betaald is op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een rente gelijk aan de wettelijke rentevoet op basis van de wet van 2 augustus 2002 ter bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Tevens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% op het bedrag van de onbetaalde vervallen facturen, met een minimum van € 25,00. In zoverre de klant in gebreke blijft om één of meer uitstaande vorderingen ten aanzien van Aginco te voldoen, kan Aginco de uitvoering van haar Overeenkomsten met de klant opschorten tot wanneer alle uitstaande rekeningen worden aangezuiverd met inbegrip van de forfaitaire schadevergoeding, verwijlinteresten en andere kosten.

Art. 5: Bij niet-betaling of bij het niet respecteren van één van de bepalingen van de Overeenkomst, kan Aginco van rechtswege en zonder ingebrekestelling overgaan tot de onmiddellijke ontbinding van de Overeenkomst zonder schadeloosstelling voor de klant, onverminderd het recht van Aginco op het bekomen van schadevergoeding ten gevolge van de ontbinding. 

Art. 6: Behoudens de expliciete verbintenissen aangegaan door Aginco krachtens de Overeenkomst, is de aansprakelijkheid van Aginco beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd.

Aginco is niet aansprakelijk voor onrechtstreekse schade, zoals verlies van data, onbeschikbaarheid van data, verlies van omzet, winstderving of elke stijging van de algemene kosten. Aginco is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het niet naleven van deze Overeenkomst door de klant, noch is Aginco aansprakelijk voor gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid. Indien de aansprakelijkheid van Aginco wordt weerhouden, is Aginco er enkel toe gehouden het Product te vervangen en, indien dit redelijkerwijze niet mogelijk is, de prijs (de jaarprijs ingeval van een abonnementsgebonden Product) terug te betalen.

Art. 7: De klant dient zelf zorg te dragen voor de beveiliging van zijn login (klantnummer en paswoord). Indien de klant meent dat een niet-toegelaten persoon kennis heeft genomen van zijn gegevens, login of paswoord, dient hij Aginco daarvan zo snel mogelijk te verwittigen.

Art. 8:  Elke annulering van de bestelling door de klant dient schriftelijk te gebeuren binnen 15 kalenderdagen na datum van bestelling en dient door Aginco te worden aanvaard. In geval van annulering van de bestelling is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 15% van de waarde van de bestelling bovenop de reeds gefactureerde voorschotten.  Hetgeen reeds aan de klant werd gefactureerd, blijft verschuldigd en opeisbaar. Alle sommen die de klant reeds heeft betaald, blijven ten titel van schadevergoeding definitief verworven voor Aginco en worden  niet terugbetaald of in mindering gebracht van de hiervoor bepaalde schadevergoeding van 15%.

Art. 9: Behoudens andersluidend beding, bedraagt de duur van een Overeenkomst betreffende een abonnementsgebonden Product of Service 1 jaar. De Overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van telkens 1 jaar, behoudens schriftelijke opzegging tenminste 30 kalenderdagen voor het verstrijken van de lopende contractuele periode. De klant blijft echter steeds gehouden tot betaling van de laatst lopende contractuele periode en dit niettegenstaande een eventuele schriftelijke opzegging door Aginco of de klant.

Het abonnement wordt jaarlijks aan de abonnee gefactureerd tegen de prijs die geldt op het ogenblik van de verjaardag van het abonnement.

Het abonnement wordt automatisch vernieuwd onder de gebruiksvoorwaarden die gelden op het ogenblik van de verjaardag van het abonnement.

Art. 10:  Aginco behoudt zich het recht voor om de kenmerken van de Producten te wijzigen en/of uit te breiden (bv. aanvullingen of bijwerkingen, cd-roms, internetservices, of andere). Voor Producten die meer dan 50 MB volume vereisen, zal door Aginco een meerprijs in rekening worden gebracht.

Art. 11: Elke verhuring of uitlening van het verkochte Product zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van Aginco is verboden. Aginco zal slechts toestemming tot verhuring of uitlening verlenen indien de klant aantoont dat die verhuring of uitlening gebeurt voor educatieve of culturele, niet-commerciële doeleinden en dat hij daartoe officieel door de overheid is erkend. Indien de klant het Product verhuurt of uitleent zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van Aginco, is hij van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding van € 250,00 per inbreuk verschuldigd, onverminderd het recht van Aginco om een hogere schadevergoeding te vorderen of bijkomende sancties toe te passen.

Art. 12 :  Behoudens de wettelijke uitzonderingen, mogen de Producten en hun inhoud niet, geheel of gedeeltelijk, verveelvoudigd, vertaald, aangepast, gereproduceerd of opgeslagen worden in enige vorm of op enige wijze, noch mogen de Producten en hun inhoud, geheel of gedeeltelijk, medegedeeld of doorgegeven worden aan het publiek in enige vorm of op enige wijze (zoals, maar niet beperkt tot, elektronische en mechanische wijze) zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van de rechthebbende of Aginco.

Aginco behoudt het exclusieve eigendomsrecht van alle rechten die verbonden zijn met het Product en de Services, zowel de intellectuele als de economische rechten (auteursrechten, rechten van de producent van de databank, enz.).

Deze exclusiviteit beslaat, naast de software en de databank, ook de documentatie die de klant ontvangt, evenals de gebruiksaanwijzing en iedere code of ieder element waaruit de databank bestaat.

De klant verbindt zich ertoe de eigendomsrechten en de intellectuele rechten van Aginco niet te schaden en de nodige maatregelen te nemen om de eerbiediging van de rechten van Aginco door de personen waarvoor hij instaat te garanderen.

Art. 13:  Aginco garandeert aan de klant de goede werking van het Product (voor zover laatstgenoemde dit conform de helpfunctie van de website gebruikt), met name de toegang tot de site 24/24 en 7/7 en het operationele karakter van de site, in het bijzonder de zoekfunctionaliteit en de toegang tot de informatie waarvan de lijst contractueel werd vastgelegd. Evenwel behoudt Aginco zich het recht voor om op elk moment de werking van bepaalde applicaties te onderbreken om technische of andere redenen en zo dit niet anders kan, zonder voorafgaande mededeling.  Aginco kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige onderbreking van de dienst als gevolg van onderhoudswerkzaamheden aan de website van het Product, noch voor enige onderbreking van de verbinding tussen de servers waarop het Product wordt uitgevoerd en de informatica-uitrusting van de klant door toedoen van de telecomoperatoren. Aginco kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor enig defect, enige verkeerd ingestelde parameters of enige tekortkomingen van de informatica-uitrusting van de klant, die niet zou beantwoorden aan de minimaal vereiste configuratie, noch voor enig geval van overmacht.

Niettegenstaande de zorg die besteed werd aan de ontwikkeling van het Product, de website of applicatie is Aginco, wat de inhoud betreft, slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Aginco kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten of tekortkomingen die aan haar aandacht ontsnapt zijn. Aginco is niet aansprakelijk voor de juistheid van door andere personen en entiteiten beschikbaar gestelde of ingevoerde gegevens. De entiteit die de inhoud beschikbaar stelt, is als enige verantwoordelijk voor die inhoud.  De klant of gebruiker is als enige aansprakelijk voor het gebruik dat hij maakt van de verkregen resultaten of gegevens of de gegevens die hij invoert. Hij zal de informatie uitsluitend gebruiken voor eigen doeleinden of binnen het kader van de uitoefening van zijn beroepswerkzaamheden of in voorkomend geval, binnen de uitoefening van zijn gerechtelijk mandaat (curator, vereffenaar, gerechtsmandataris, voorlopig bewindvoerder, …).

Art. 14:  De klant zal de Producten of applicaties enkel gebruiken in overeenstemming met de nationale en internationale regelgeving en deontologische richtlijnen van de betrokken beroepssector waartoe hij behoort. De klant zal de applicaties in het bijzonder niet gebruiken voor het posten, downloaden, uploaden, verzenden of verspreiden van berichten die een aantasting zouden betekenen van de waardigheid van de menselijke persoon of het privéleven van personen, noch voor de aanmoediging van misdrijven of het gebruik van verboden middelen, noch voor de aanmoediging van discriminatie, haat of geweld, gebaseerd op ras, afkomst, godsdienstige overtuiging of xenofobie, noch voor mededelingen die overkomen als misleidend, beledigend, kwetsend, obsceen of bedreigend, noch voor enige andere schending van de rechten van derden of voor de verzending van ongewenste berichten, in het bijzonder commerciële communicatie, noch voor de introductie van virussen of andere vormen van schadelijke softwarecode. De klant zal geen poging ondernemen om een onrechtmatige toegang te verkrijgen tot gebruikersgegevens van andere personen dan hemzelf of kennis te nemen van gegevens die aan anderen gericht zijn, noch de gebruikersgegevens van anderen trachten te verzamelen. De klant zal in het algemeen de principes van het telecommunicatiegeheim en de wetgeving inzake informaticacriminaliteit naleven.

Art. 15:  De contactgegevens van de klant worden opgenomen in het bestand van Aginco. Deze klantgegevens kunnen gebruikt worden met het oog op het voeren van informatie- of promotiecampagnes in verband met de door Aginco aangeboden Producten en/of in het kader van de contractuele relatie tussen de klant en Aginco. De klant kan steeds kosteloos om mededeling en verbetering van zijn gegevens vragen. Indien de klant geen commerciële informatie van Aginco wenst te ontvangen of indien de klant het gebruik van zijn elektronische contactgegevens voor informatie-/promotiecampagnes en andere direct marketing doeleinden door Aginco wenst te stoppen, dient de klant Aginco hiervan op de hoogte te brengen. Nadere inlichtingen kunnen bekomen worden bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Art. 16:  Ingeval van discussie aangaande de verzending van, of de inhoud van, verzonden gegevens, aanvaardt de klant dat de servers en logbestanden van Aginco, of deze van de dienstverleners van Aginco, bruikbare informatie bevatten om bepaalde feiten te bewijzen of te ontkrachten.

Aginco en de dienstverleners van Aginco kunnen de toegang tot en het gebruik van de Producten of applicaties registreren. Aginco of zijn dienstverleners houden een log (elektronisch logboek) bij waarin de gegevens betreffende het gebruik van het Product of de applicatie wordt opgenomen. Dit log kan gereproduceerd worden op papier of op elke andere bruikbare drager of opslagmedium. Het log zal het bewijs leveren dat toegang werd verkregen tot de dienst, tenzij het tegendeel bewezen wordt.

Art. 17: Bepaalde Producten kunnen naast onderhavige algemene voorwaarden, onderworpen zijn aan specifieke voorwaarden. In geval van tegenstrijdigheid tussen onderhavige algemene voorwaarden en de specifieke voorwaarden zullen deze laatste in de mate deze afwijken van onderhavige voorwaarden, voorrang hebben. 

Art. 18:  De klant mag de Overeenkomst niet overdragen aan een derde behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Aginco.

Art. 19: De partijen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen of gebreken in de uitvoering van de Overeenkomst als deze vertragingen of gebreken het gevolg zijn van feiten of omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van één van de partijen, die niet te voorzien zijn en die niet vermeden kunnen worden (bv. ziekte onder het personeel van Aginco, telecommunicatieproblemen, bedrijfsstoornis of tekortkomingen vanwege leveranciers van Aginco). Op straffe van verval, is de partij die zich wil beroepen op dergelijke feiten of omstandigheden ertoe gehouden deze feiten of omstandigheden zo snel mogelijk schriftelijk aan de andere partij bekend te maken, alles in het werk te stellen om de duur ervan tot het strikte minimum te beperken en de andere partij er eveneens schriftelijk van te verwittigen als deze feiten of omstandigheden beëindigd zijn. Indien deze feiten of omstandigheden langer dan 3 maanden duren, dan kan elke partij de Overeenkomst van rechtswege en per aangetekende brief opzeggen zonder tot schadeloosstelling gehouden te zijn of zonder aanspraak te kunnen maken op schadevergoeding.

Art. 20: De Overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. In geval van betwisting zullen de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Brugge exclusief bevoegd zijn.